ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

         Εισαγωγή στην Παραγωγή Τεχνικών Έργων (3ο Εξ., ΚΕΥ)

         Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι (4ο Εξ., Υποχρ.)

         Διαχείριση Τεχνικών Έργων (7ο Εξ., Υποχρ.)

         Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (9ο Εξ., ΚΕΥ)

         Εισαγωγή στη Βελτιστοποίηση Συστημάτων (5ο Εξ., ΚΕΥ)

         Πρακτική Άσκηση (9ο Εξ., ΚΕΥ)

Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

      Στοιχεία Δομικών Μηχανών & Οργάνωσης Εργοταξίων (6ο Εξ., ΚΕΥ)

 

ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων, ΕΜΠ

         Οργάνωση και Διαχείριση Υπογείων Έργων (Υποχρ.)

         Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (ΚΕΥ)

ΔΠΜΣ Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών, ΕΜΠ

         Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (ΚΕΥ)

ΜΠΕ Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ

         Σποραδικές διαλέξεις